Hướng dẫn sử dụng Jira: Các khái niệm trong Jira

 • Project là gì

  JIRA Project là tập các issues, được định nghĩa dựa trên các yêu cầu (requirements) của tổ chức, một JIRA Project có thể là:

  • một dự án lập trình
  • một chiến dịch marketing
  • một hệ thống hỗ trợ hỏi đáp
  • một hệ thống quản lý các đề nghị
  • một hệ thống quản lý yêu cầu website cấp cao

  Mỗi issue thuộc 1 project. Mỗi project có tên (name) (vd: Website Issues) và 1 khóa (key) (vd: WEB). Project key làm prefix của issue key (vd: WEB-101, WEB-102, …).


  Component là gì

  Project component là sự phân nhóm các issue (luận lý). Mỗi project gồm nhiều component, phụ thuộc vào nhu cầu của tổ chức.

  Ví dụ: Dự án phát triển phần mềm có thể gồm các component như: ‘Documentation’, ‘Backend’, ‘Email Subsystem’, ‘GUI’. Một website có thể gồm các component: ‘Products’, ‘Contact Us’, …

  clip_image002

  Một issue có thể thuộc về component hoặc không nhưng phải trong 1 project.

  Version là gì

  Với 1 số loại project, đặc biệt là phát triển phần mềm, một issue thường gắn liền với 1 project version cụ thể (vd: 1.0 beta, 1.0, 1.2, 2.0).

  Issue có 2 field liên quan đến version:

  • Affects Version(s) – đây là version(s) mà issue đang được tác động.
  • Fix Version(s) – đây là version(s) mà issue đã (hoặc sẽ) được fixed. Ví dụ: bug tác động đến version 1.1 và 1.2 có thể được fixed trong version 2.0. Lưu ý rằng issue không có 1 Fix Version được xem là Unscheduled.

  Version thuộc 1 trong 3 trạng thái: Released, Unreleased hoặc Archived. Version cũng có thể có Release Date, và sẽ được tự động được làm nổi bật như ‘overdue’ nếu version là Unreleased khi ngày này đã trôi qua.

  Workflow là gì

  Một JIRA Workflow là tập các statuses và transitions mà issue trải qua trong suốt lifecycle của nó. Sơ đồ sau là workflow có sẵn của JIRA:

  clip_image004

  Issue là gì

  Các tổ chức khác nhau dùng JIRA để track các loại issue khác nhau. Phụ thuộc vào cách 1 tổ chức dùng JIRA, một issue có thể là software bug, project task, helpdesk ticket,…

  clip_image006

  Các field bên trên gồm:

  Field

  Desc

  Project

  Parent project đang sở hữu issue. Như Angry Nerds.

  Key

  Một unique identifier của issue, ví dụ: ANGRY-304. (Các ký tự bên tay trái dấu ‘-‘ đại diện cho project đang sở hữu issue).

  Summary

  Tóm tắt ngắn gọn issue trên 1 dòng văn bản. Ví dụ: “Red Angry Nerd is scary.”

  Type

  Xem bên dưới để biết d/s các types

  Status

  Trạng thái hiện tại của issue trong lifecycle của nó. Xem danh sách statuses bên dưới.

  Priority

  Mức độ quan trọng của issue so với các issue khác. (Xem bên dưới để biết d/s các priorities).

  Resolution

  Một bản ghi resolution của issue, nếu issue đã được resolved hoặc closed. (Xem bên dưới để biết d/s các resolutions).

  Affects Version(s)

  (if applicable)

  Project version(s) mà issue đang (hoặc đã) ảnh hưởng.

  Fix Version(s)

  (if applicable)

  Project version(s) mà issue đã (hoặc sẽ) được fixed.

  Component(s)

  (if applicable)

  Project component(s) để phân loại issue.

  Label(s)

  (if applicable)

  Labels để phân loại issue.

  Environment

  (if applicable)

  Môi trường hardware hoặc software sở hữu issue.

  Description

  Mô tả chi tiết issue.

  Links

  Danh sách các liên kết đến các issue có liên quan. (Dấu gạch xuyên chỉ ra rằng issue đã được resolved.)

  Assignee

  Người mà issuse đang được gán cho họ.

  Reporter

  Người tạo issue trên hệ thống.

  Votes

  Con số chỉ ra có bảo nhiên người đồng tình với issue.

  Watchers

  Con số chỉ ra có bao nhiêu người xem issue.

  Due

  (if applicable)

  Ngày mà issue sẽ hoàn thành.

  Created

  Ngày và giờ mà issue được nhập vào JIRA.

  Updated

  Ngày và giờ mà issue đã được sửa gần nhất.

  Resolved

  Ngày và giờ mà issue đã được resolved.

  Estimate

  Original Estimate của tổng lượng thời gian được yêu cầu để resolve issue, được ước tính khi issue được tạo.

  Remaining

  Remaining Estimate, ví dụ: ước tính hiện tại của lượng thời gian được yêu cầu đã trôi qua để resolve issue.

  Logged

  Tổng Time Spent từ mỗi work logs riêng biệt của issue.

  Development

  Nếu dùng Bitbucket hoặc Stash để quản lý code repositories, bạn có thể tạo code brances trong code development tools trực tiếp từ JIRA issue.

  Agile

  Xem issue trong Scrum hoặc Kanban board.

  Một số field quan trọng nhất được mô tả:

  Issue Type

  JIRA dùng để track nhiều loại issue khác nhau. Các loại mặc định được liệt kê bên dưới, nhưng người quản trị JIRA có thể tùy biến theo nhu cầu của tổ chức.

  clip_image008

  Priority

  Độ ưu tiên của issue chỉ ra mức độ quan trọng với các issue khác. Các độ ưu tiên mặc định được liệt kê bên dưới, nhưng người quản trị JIRA có thể tùy biến theo nhu cầu của tổ chức.

   

  clip_image010


  Status

  Mỗi issue có 1 status chỉ ra issue hiện đang ở đâu trong lifecycle (‘workflow’). Issue bắt đầu với trạng thái ‘Open’, sau đó thường sẽ đến ‘Resolved’ và sau đó là ‘Close’, nhưng người quản trị JIRA có thể tùy biến theo nhu cầu của tổ chức.


  clip_image012

  Resolution

  Một issue có thể được resolved theo nhiều cách, một trong số đó là ‘Fixed’. Một resolution thường gán khi status bị thay đổi. Các resolution mặc định được liệt kê bên dưới, nhưng người quản trị JIRA có thể tùy biến theo nhu cầu của tổ chức.

   

  clip_image014

  clip_image016

   

Tư vấn DV miễn phí

Contact form submitted! We will be in touch soon.
Gửi thông tin

* Bắt buộc

Giải pháp văn phòng điện tử

Danh mục

Thông báo

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng đợi trong giây lát