Báo giá gói dịch vụ tổng đài IP - IPX

 • Module tính năng và cước phí các gói dịch vụ tổng đài IP - IPX - giải pháp thiết lập tổng đài nội bộ doanh nghiệp IPX không đầu tư phần cứng tổng đài.
   
  Gói dịch vụ IPX-A
  (2-4 ext)
  IPX- B
  (5-8 ext)
  IPX- C
  (9-16 ext)
  IPX- D
  (17-20 ext)
  Phí ban đầu  
  Thiết lập hệ
  thống & training
  call (04) 4455 2222
  Phí hàng tháng
  Duy trì dịch
  vụ (đ/tháng)
  350.000đ 630.000đ 990.000đ 1.250.000đ
  Tính năng các gói        
  Số lượng máy
  nhánh (extensions)
  2-4 5-8 9-16 17-20
           
  Tính năng PBX        
  Hỗ trợ đăng ký
  số điện thoại
  riêng (DID)
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Hỗ trợ đăng ký
  đầu số
  1900, 1800
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Cài đặt lời chào
  tương tác thoại
  (IVR)
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Hiển thị số chủ gọi (CallerID
  Display)
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Chuyển cuộc gọi
  (Trafer Call)
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Nhạc chờ
  (Music On Hold)
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Đặt Password (PIN)
  cho các cuộc gọi ra
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Định tuyến cuộc
  gọi vào ra theo
  thời điểm
  (Time Condition)
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Bắt cuộc gọi (Call Pickup) check-16 check-16 check-16 check-16
  Chận cuộc gọi (Blacklist) check-16 check-16 check-16 check-16
  Nhóm đổ chuông
  (Ring Group)
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Chuyển tiếp cuộc
  gọi tự động
  (Forward Call)
   X check-16 check-16 check-16
  Phân phối cuộc
  gọi vào (ACD)
   X check-16 check-16 check-16
  Kết nối nhiều văn
  phòng (MultiSite)
   X check-16 check-16 check-16
  Hộp thư thoại để
  lại lời nhắn
   X check-16 check-16 check-16
  Chức năng phòng
  hội thoại (Voice Conference)
   X 1 room 1 room 2 room
  Hỗ trợ module
  quản lý ghi âm
  cuộc gọi (*)
         
  Ghi âm tất cả các
  cuộc gọi vào và
  cuộc gọi ra
  check-16 X check-16 check-16
  Truy cập và nghe/download
  trực tiếp file ghi
  âm từ giao
  diện web
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Hỗ trợ module
  quản lý Billing
  người dùng (*)
         
  Cấp PIN Code sử
  dụng điện thoại
  đối với mỗi nhân
  viên khi gọi ra
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Giới hạn tiền cước
  tối đa được phép
  sử dụng cho từng
  nhân viên
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Số tài khoản
  ngườidùng
  (user)được cấp
  PIN Code
  10 users 15 users 20 users 25 users
  Thống kê báo
  cáotheo thởi
  điểm
  (ngày, tháng,
  năm), theo nhân
  viên, theo số chủ
  gọi, số bị gọi…
  check-16 check-16 check-16 check-16
  In báo cáo tính
  cước theo thống
  kê tùy chọn
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Tự động tính cước
  và cung cấp các
  báo cáo thống kê
  về tình hình sử
  dụng điện thoại
  nhân viên
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Quản lý dễ dàng
  thông qua giao
  diện web
  check-16 check-16 check-16 check-16
  Phí cộng thêm
  nếu có
  Quản lý ghi âm
  cuộc gọi thời hạn
  30 ngày
  (optional)
  (đ/tháng)
  500.000đ 750.000đ 850.000đ 950.000đ
  Quản lý Billing
  người dùng
  gọi ra (optional)
  (đ/tháng)
  200.000đ 350.000đ 550.000đ 750.000đ
  Phí mở rộng
  thêm máy nhánh Extension
  (đ/tháng)
  100.000đ 120.000đ 130.000đ 140.000đ

  * Ghi chú:
  - Module có đánh dấu (*) là module tùy chọn cộng thêm, có tính phí.
  - Thay đổi cài đặt lời chào IVR:100.000đ/lần.

  * Mọi thông tin liên hệ xin gửi về:
  - Email contact@econet.vn

  - Hotline: 04.4455.2222

Tư vấn DV miễn phí

Contact form submitted! We will be in touch soon.
Gửi thông tin

* Bắt buộc

Dịch vụ tổng đài ảo

Danh mục

Thông báo

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng đợi trong giây lát